Booking.com

 

banner 971x375 okmikro

ΑΣΕΠ: Επτά συμβάσεις στο δήμο Λεβαδέων

 KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

Ολες οι προσλήψεις που θα γίνουν στο Δημόσιο - Ειδήσεις - νέα - Το Βήμα Online

 

 

 

Επτά υπάλληλοι θα υπογράψουν 4μηνες συμβάσεις εργασίας στο Δήμο Λιβαδέων.

Προσόντα, προθεσμία

 KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

Την πρόσληψη επτάυπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Λεβαδέων.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

 KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr
 

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων (Διεύθυνση: Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά ) από Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

 
Ημερ. Λήξης:03/03/21
ΥΕ Καθαριστριών7
Προσόντα
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α/ 6.11.2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (256/τ. Α/23.12.2020).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007, Α΄143) και του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28/τ. Α/ 03-03-1994) .

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87 Α) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν .

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 3212/τ.Β/30.12.2011 ) .

5. Την με αρ. 36/αρ. πρωτ. 2916/24-02-2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: 6ΛΖΣΩΛΗΨΖΩ), η οποία αφορά στην Έγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ Καθαριστριών μερικής απασχόλησης (διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως), χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες και όχι πέραν της 06-07-2021, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στα πλαίσια προστασίας του μαθητικού πληθυσμού ενόψει των αυξημένων κινδύνων και προστασίας από τον κορωνοϊό COVID19, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.

6. Την με αρ. πρωτ. 2658/19-02-2021 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, επτά (07) ατόμων, μερικής απασχόλησης ( διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως ) χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, ειδικότητας όπως αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Α για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων , για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στα πλαίσια προστασίας του μαθητικού πληθυσμού ενόψει των αυξημένων κινδύνων και προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 , με τα αντίστοιχα ( τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα ( βλ. Πίνακα Β ) :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ειδικότητα Διάρκεια απασχόλησης Αριθμός ατόμων Διάρκεια σύμβασης ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών Μερικής απασχόλησης ( τρείς (3) ώρες ημερησίως ) Επτά (07) Έως Τέσσερις (4) μήνες

ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα ( τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, του Ν. 2527/97 Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ , ο ΑΜΚΑ , και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Η παρούσα θα αναρτηθεί στo Πρόγραμμα Δια@γεια και θα δημοσιευθεί στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λεβαδέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων ( www.dimoslevadeon.gr) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων ( Δ/νση Σοφοκλέους 15 , Λιβαδειά ) από Παρασκευή 26-02-2021 μέχρι και την Τετάρτη 03-03-2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στους αρμόδιους υπαλλήλους : Λουκά Γκικόπουλο ( τηλ. επικοινωνίας : 22613 -50833 ) και Σανιδά Λουκία ( τηλ. επικοινωνίας : 22613-50858 )

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 

 

 
 
 

camora

 

 
 

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

 
 
 
 

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Το αγαπημένο σας βιβλιοχαρτοπωλείο (1)

SHEIN Many GEO's

SHEIN Many GEO's

AliExpress WW

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

Please enable the javascript to submit this form

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΑΞΙΔΙΑ

Greece Jooble logo

AliExpress WW

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ

pnevmatika sokolatakia

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ- Ανασκαφές στο χτες...

sideri

Booking.com

argiris taxi

 

lempesis

lefkiano

parostop

camora

 

monomaxoi2

KTEL THIVAS

 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
 

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK