Booking.com

 

banner 971x375 okmikro

Δήμος Λεβαδέων:Συνεδριάζει με 6 Θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

4 15 1068x511
 
 
Ο Δήμος Λεβαδέων αναστέλλει την 3μηνη προθεσμία για τις αιτήσεις ...
 
Με την παρούσα, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα γίνει στις 13-4-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 , η οποία λόγω των
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ κατ΄εφαρμογή: α) των διατάξεων του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) , β) των διατάξεων
του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-
2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
 KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και δ)) της
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID
19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»
Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις σε μορφή scan καθώς και πίνακας με τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης , όπου για κάθε θέμα θα δηλώσετε την επιλογή σας ως προς την
έγκριση του ή μη και ο οποίος θα είναι η ψήφος σας στα προς συζήτηση θέματα . Έχετε την
δυνατότητα να βάλετε ναι, όχι , λευκό αλλά και παρατηρήσεις
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις σε θέματα της ημερήσιας διάταξης , παρακαλούμε να κατατεθούν
εγκαίρως στο e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 π.μ , προκειμένου
να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, θα σας δοθούν το αργότερο
μέχρι ώρα 13:00 .
Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την Δευτέρα μέχρι και ώρα 14:00 με e-mail,
στο γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και μετά θα καταχωρηθεί
το αποτέλεσμα για κάθε θέμα , ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους
πίνακες.
Επίσης μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ερωτήσεις προς το Δήμαρχο
ή τους αρμοδίους αντιδημάρχους οι οποίες αφορούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
 
 Σε περίπτωση που δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail , η ανωτέρω
επικοινωνία / αλληλογραφία θα γίνει μέσω των υπαλλήλων που εργάζονται στις κατά τόπους
Κοινότητες διαμονής τους (όπως άλλωστε γίνεται κάθε φορά).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
I. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1) Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (4 η ), όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου  εικοστού τετάρτου - Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ( ΦΕΚ
64/14.3.2020 τεύχος Α΄ ) , που αφορά αποκλειστικά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού
για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (63/2020 Απόφαση Ο.Ε)
 
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
 
2) Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (5 η ) (64/2020 Απόφαση Ο.Ε)
 
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
ΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
3) Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 129.037,50 € για κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων ( 1η,2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους
2020).
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
4) Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 91352/20.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών-Ενταξη πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης VIΙΙ «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
5) Τροποποίηση της 394/2019 Απόφασης υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του
προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και
την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» ως προς τον αριθμό των υποέργων και τον
προϋπολογισμό.
 
ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
6) Έγκριση σύναψης Σχεδίου και Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας
και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική
περίοδο 2020 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

pitbulneobrosta

 
 

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

 
 
 
 

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

Booking.com

 

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

Please enable the javascript to submit this form

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΑΞΙΔΙΑ

Greece Jooble logo

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ

pnevmatika sokolatakia

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ- Ανασκαφές στο χτες...

sideri

Booking.com

argiris taxi

 

lempesis

lefkiano

parostop

camora

 

monomaxoi2

KTEL THIVAS

 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
 

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK